Notice for T. Y. B.Sc. Mathematics Students

Notice for T. Y. B.Sc. Mathematics Students 

              શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ દરમ્યાન બી. એસસી. સેમ - ૫ ના મેથેમેટિસક્સના વિધાર્થીઓને જણાવવાનું કે જે વિદ્યાર્થીઓએ કોલેજ ફી ભરેલ છે તેવા વિદ્યાર્થીઓની લેબોરેટરીની ફી તેઓએ આપેલ બેંક એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવશે. તથા જે વિદ્યાર્થીઓએ ફી ભરેલ નથી તેઓએ નીચે મુજબની સુધારેલ ફી ભરવાની રહેશે.

 

Mathematics Girls

Mathematics Boys

2385

2985

 

Click Here..... For Pay Fees