Sir P. T. Sarvajanik College of Science

ESTD. 1927

Notice for B. Sc. Sem I


Notice for B. Sc. Sem I

Submit 12th Marksheet

Sir P. T. Sarvajanik College of Science, Surat

 

Notice for B.Sc. Sem - I

 

આથી એફ. વાય. બી. એસસી. સેમ – ૧ ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે તેઓએ ધોરણ ૧૨ ની ઓરીજીનલ માર્કશીટ તા. ૦૫/૧૧/૨૦૨૦ ને બપોરે ૦૩:૦૦ કલાક સુધીમાં અચુક જમા કરાવવાની રહેશે.

Other Board ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે તેઓએ ધોરણ ૧૨ ની માર્કશીટ સાથે PEC ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

PEC (Provisional Eligiblity Certificate) ફોર્મ કોલેજ ઓફિસમાંથી મળશે.