Date Extended for Fees

Date Extended for Fees

Extended Fees Notice

નોટીસ

       આથી બી. એસ. સી. સેમ - ૩ અને ૫ ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે કોલેજની ફી તા. 29/06/2021 થી 03/07/2021 સુધીમાં ઓનલાઈન માધ્યમથી જમા કરાવવાની હતી.

 

            જે વિદ્યાર્થીની કોલેજની ફી ભરવાની બાકી રહી તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓએ તા. 10/07/2021 સુધીમાં પોતે આપેલ ગ્રુપ પ્રેફરન્સ મુજબ ફી ભરવાની રહેશે. 

 

તા. 10/07/2021 પછી કોઇ પણ સંજોગોમાં ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહિ.

 

કોલેજ ફી ભરવા માટેની લિંક ptscience.ac.in છે.

Click here for ID & Password &  

Click here for Enrollment of B. Sc. Sem – III

Click here for ID & Password &  

Click here for Enrollment of B. Sc. Sem – V

નોંધ : તા. 10/07/2021 પછી વિદ્યાર્થી ફી ભરી શકશે નહિં.

વિદ્યાર્થીની ફી તેમના બેંક એકાઉન્ટમાંથી કપાત થઈ જાય અને ફી સ્ટેટસ Fail / Pending આવે તો તેવા વિદ્યાર્થીએ કોલેજ ઓફિસનો સંપર્ક કરવો તથા ચાર કલાક બાદ ફરી ફી સ્ટેટસ જોવું.

B. SC. SEM - III

B. SC. SEM - V

GROUP

BOYS

GIRLS

GROUP

BOYS

GIRLS

PM / CP / CB / CM / MS / CZ

 4175

 3575

C / P / Z / B

 4235

 3635

 

 

 

M

 2985

2385

- By Principal order.